Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.moonsocks.sk (PRE FYZICKÉ OSOBY)

 

 

Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu www.moonsocks.sk (PRE FYZICKÉ OSOBY) (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky”)

Podmienky a odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa GDPR nájdete TU

 

I.    Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne www.moonsocks.sk je:

Obchodné meno: MSDG s.r.o.

Sídlo: Hoštáky 1021/47, 921 01 Piešťany

O: 50265920

DIČ: 2120296310

Bankové spojenie: Swift Code: SUBASKBX IBAN: SK64 0200 0000 0036 9562 5851

Zapísaný pod spisovou značkou 37843/T, vložka číslo Sro v obchodnom registri Okresného súdu Trnava

E-mail: info@moonsocks.sk

Tel. číslo: +421904 104 555

Fax (ak ho predávajúci má):

(ďalej len Predávajúci”)

 

Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 0915 796 519

 

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického internetového obchodu www.moonsocks.sk (ďalej len „internetový obchod Predávajúceho).

 

1.2. Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala riadne a úplne vyplnený elektronickýobjednávkový formulár nachádzajúci sa na internetovom obchode Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania.

 

1.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod Predávajúceho, ako aj ustanoveniami príslušných právnych predpisov - Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

 

1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "tovar") uzatvorená v zmysle článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

 

II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „objednávka) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

 

2.2. Kupujúci má možnosť sa zaregistrovať v rámci prostredia internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len „Prostredie) vyplnením a odoslaním registračného formulára so všetkými požadovanými údajmi, t.j. menom, priezviskom, dodacou a fakturačnou adresou, e-mailovým a telefonickým kontaktom kupujúceho. V prípade akejkoľvek zmeny týchto údajov je kupujúci povinný ich pred každou objednávkou v Prostredí aktualizovať. Za registráciu získava zákazník možnosť dostávať informácie o zľavách, výpredajoch a dalšie pridané hodnoty o ktorých bude vždy informovaný.

 

2.3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci potvrdí objednávku zvolením možnosti ,,Objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

III. Cena, platobné podmienky

 

3.1. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

3.2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

3.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou:

bezhotovostnej platby / platobná karta

dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby.

 

3.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

3.5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu elektronickou formou, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

 

IV. Dodacie podmienky

 

4.1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, Kuriérom Geis alebo Zásielkovňa podľa zvoleného druhu dopravy a to spravidla do 3 dní odo dňa objednania tovaru.

 

4.2. Tovar bude kupujúcemu doručený v čo možno najkratšej dobe – spravidla do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. K času dodania tovaru je potrebné pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky doručovateľom, čo je spravidla 1 až 3 pracovné dni. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.

 

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže Predávajúci nahradiť tento tovar tovarom v rovnakej kvalite a cenovej hladine. Ak náhradný tovar nebol s kupujúcim vopred odsúhlasený a kupujúci sa rozhodne tento náhradný tovar z akéhokoľvek dôvodu vrátiť, Predávajúci vráti kupujúcemu všetky náklady spojené s jeho spätným zaslaním. Toto neplatí, pokiaľ kupujúci spolu s náhradným tovarom vráti aj objednaný tovar. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nosený a musí obsahovať všetky pôvodné informačné štítky.

 

4.4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený proti poškodeniu. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzicky neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka prepravnej spoločnosti kontrolu zásielky ako aj hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.

 

4.3. Za tovar zodpovedá predávajúci až do momentu jeho prevzatia kupujúcim.

 

4.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd zo strany prepravcu.

 

4.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

V. Záručná doba

 

5.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

5.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.

 

5.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu sídla Predávajúceho: Hoštáky 1021/47, 921 01 Piešťany.

 

5.4. Postup reklamácie:

Čo najskôrinformovať Predávajúceho emailom alebo telefonicky o vade objednaného tovaru.

Poslať objednaný tovar späť na adresu sídla Predávajúceho.

 

VI. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 

6.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu zaslané najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 

6.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho: 1021/47, 921 01 Piešťany. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný tento tovar zaslať formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

 

6.3. Predávajúci vrátený tovar skontroluje. Pokiaľ bol tovar Predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho (ak je Predávajúcemu známy). Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 

7.1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu (ak je iná ako adresa trvalého bydliska).

 

7.2. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

 

7.3. Kupujúci berie na vedomie, že objednaním tovaru  dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i aizovanej forme spracúval a uchovával jeho osobné údajev rozsahu a na účely podľa odseku 7.1. a odseku 7.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

 

7.4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

8.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

8.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k dátumu odoslania objednávky, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

 

8.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

8.4. Predávajúci a kupujúci potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä

prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

V Piešťanoch, 20.5.2018